กำหนดการ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมบัติ จรูญพันธ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน

     6.10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

     6.10.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

     6.10.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

     6.10.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (D)

     - วางแผนการปฏิบัติงาน             

     - ปฏิบัติงานตามแผนที่ปฏิบัติไว้    

     - ติดตามผลการปฏิบัติงาน          

     - สรุปและประเมินผลเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานปีการศึกษาต่อไป

     6.10.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

     6.10.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

     6.10.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
- 6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2563)
- ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) (วันที่ 28 มิ.ย. 2563)
- วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬบูชา (วันที่ 5 ก.ค. 2563)
- วันหยุดชดเชย เนื่องในวันอาสาฬบูชา (วันที่ 6 ก.ค. 2563)
- วันหยุดชดเชย เนื่องในวันสงกรานต์ (วันที่ 27 ก.ค. 2563)
- วันหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 28 ก.ค. 2563)
- วันหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (วันที่ 12 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการงานสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- วันหยุดชดเชยสงกรานต์ (วันที่ 4 ก.ย. 2563)
- วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 7 กย 2563 (วันที่ 7 ก.ย. 2563)
- วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 13 ต.ค. 2563)
- วันหยุด เนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2563)
- วันวิชราวุธ (วันที่ 25 ต.ค. 2563)
- วันหยุดพิเศษ 19-20 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 19 พ.ย. 2563)
- วันหยุดพิเศษ 19-20 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 20 พ.ย. 2563)
- วันเปิดภาคเรียน 2 /2563 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดเนื่องใน วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดพิเศษ 11 ธันวาคม 2563 (วันที่ 11 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2020 (วันที่ 24 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 25 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมวันครอบครัวครู (วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดสิ้นปี พ.ศ.2563 (วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 (วันที่ 1 ม.ค. 2564)
- วันหยุดเนื่องในเทศกาลคริตส์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564 (วันที่ 3 ม.ค. 2564)
- วันเปิดเรียน (หลังหยุดเนื่องในเทศกาลคริตส์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564) (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- วันหยุดตามคำสั่งเนื่องจากสถานการณ์การเแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (วันที่ 4-14 มกราคม 2564) (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- วันเปิดเรียน ตามคำสั่งปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563-14 มกราคม 2564) (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- วันหยุด เนื่องในวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2564)
- วันหยุดตรุษจีน (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม 29 ธ.ค 63) (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- วันหยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- นักเรียนรับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร จากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ซึ่งมอบให้กับนักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ ACL Summer Course 2021 Learning Through Outdoor (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 มี.ค. 2564)
- วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม 29 ธ.ค 63) (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- เปิดเรียน summer course 2021 (วันที่ 1 -30 เมษายน 2564) (วันที่ 1 เม.ย. 2564)
- วันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2564)
- วันหยุดสงกรานต์ (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม 29 ธ.ค 63) (วันที่ 12 เม.ย. 2564)
- วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ 13-16 เม.ย. 2564 (วันที่ 13 เม.ย. 2564)
- วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2564)
- วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2564)
- วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ (วันที่ 16 เม.ย. 2564)
- วันสิ้นสุดการเรียน summer course 2021 (วันที่ 1 -30 เมษายน 2564) (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- วันหยุดวันฉัตรมงคล (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันพืชมงคล (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- เปิดภาคเรียน 1/2564 (ระดับเนอสเซอรี่ - อนุบาล 1-3) (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันวิสาขบูชา (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- วันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันวิสาขาบูชา (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- วันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิรทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- วันหยุดวันมหิดล (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม 29 ธ.ค 63) (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธ.ค. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระรามราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันแรงงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- วันหยุดวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย (วันที่ 4 พ.ค. 2565)
- วันหยุดวันพืชมงคล (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- วันหยุดวันวิสาขบูชา (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2565)

แผนงาน : ให้บริการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep