กำหนดการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ

สถานที่ โรงเรียนมัธยมวิทยา

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน แข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนมัธมวิทยา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก

6.10 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภายนอก

6.10.1 ศึกษาข้อมูลจากการรับหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน/องค์กร ภายนอก

6.10.2 วางแผนการดำเนินกิจกรรม

6.10.3 ดำเนินการจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

6.10.4 จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

 6.10.5 ติดตามประเมินผลและสรุปผล

6.10.6 นำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- 6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (วันที่ 17 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน World Robot (วันที่ 12 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- กำหนดการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 ธ.ค. 2563 (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- 6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep