กำหนดการ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ประชุมพิจารณาการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-12.00 ประชุมสัญญาความร่วมมือกับสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

6.13.1  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

6.13.2 ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน

6.13.3 วิเคราะห์หลักสูตร  ความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

6.13.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

6.13.5 จัดทำสัญญาความร่วมมือ

6.13.6 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

6.13.7 คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

 6.13.8  นำสรุปผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
- 6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- ประชุมพิจารณาการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2563)
- พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มช. และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- 6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep