กำหนดการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รายงานการประชุม
  - กำหนดการและแผนผัง

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น

6.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

6.11.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดวันงาน และมอบหมายงาน 

6.11.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประสานงาน  

        - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร         

       -  กำหนดรูปแบบกิจกรรม   

       -  ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก

      -  ดำเนินการจัดกิจกรรม     

       - ประเมินผลการจัดกิจกรรม           

      -  คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

6.11.5 นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
- 6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- คัดเลือกนักเรียนเรียนดี (วันที่ 2 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- ซักซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- จัดทำจดหมายแจ้งการจัดงานกับทางจังหวัด (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ (วันที่ 5 ก.พ. 2564)
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- ซักซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร (วันที่ 8 มี.ค. 2564)
- พิธียกย่องเชิดชูเกียรติเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 13 มี.ค. 2564)
- 6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep