กำหนดการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ประสานการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ Bio Gas

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00

ประสานการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ Bio Gas

 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา

6.14.1  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

6.14.2 ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

6.14.3 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และตัวชี้วัดใน 8 กลุ่มสาระ

6.14.4 กำหนดแหล่งเรียนรู้

6.14.5 ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้ /ครูภูมิปัญญา

6.14.6 ดำเนินงานจัดการเรียนรู้สอดคล้องตามหน่วยการเรียนรุ้ที่ได้ออกแบบไว้

6.14.7 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

6.14.8  ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

 6.14.9 นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
- 6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูล (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- กำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- วิเคราะห์มาตรการฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำนินงาน (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการขออนุมัติการเบิกจ่าย (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- ประสานการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ Bio Gas (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมมอบถังขยะแยกประเภท (วันที่ 25 ม.ค. 2564)
- นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย ม.4 ม.6 และ ม.2 (วันที่ 9 ก.พ. 2564)
- นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3 ป.2 ป.5 และ CEP (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ป.1 ป.3 ป.4 ป.6 ม.1 และ ม.5 (วันที่ 15 ก.พ. 2564)
- ประเมินผลความพึงพอใจการเข้าใช้งาน (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- 6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- สรุปสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep