กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ประชุมรับทราบนโยบายการสร้างจุดเด่นและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-15.00 ประชุมรับทราบนโยบายการสร้างจุดเด่น และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำคลิปนำเสนอผลงานที่โดดเด่นในการจัดการเรียนการสอน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา

6.15.1 วางแผนจัดระบบการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ด้านวิชาการ (ศูนย์ภาษา) กีฬา และดนตรี

6.15.1  กำหนด JD /JS หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.15.3 คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่

6.15.4 ประชุม เพื่อมอบหมายหน้าที่ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน

6.15.5 ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

6.15.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน

6.15.7 ประเมินการดำเนินงาน

6.15.8 รายงานผลการปฏิบัติงาน

6.15.9 นำผลการประเินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา
- 6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- ประชุมรับทราบนโยบายการสร้างจุดเด่นและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- 6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep