กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

ปะชุมแจ้งผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.00

ประชุมแจ้งผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2563
  - สรุปผลการประเมินนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563
  - ผลการประเมินนิเทศการสอนรายบุคคลกลุ่มสุขะ
  - ผลการนิเทศการสอนรายบุคคลคณิตศาสตร์
  - ผลการนิเทศการสอนรายบุคคลกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  - สรุปผลการนิเทศรายบุคคลกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  - สรุปผลนิเทศรายบุคคลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  - สรุปผลนิเทศรายบุคคลกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  - สรุปผลการนิเทศรายบุคคลกลุ่มสาระฯ สังคมฯ
  - สรุปผลการนิเทศรายบุคคลกลุ่มสาระฯ การงานฯ
  - สรุปผลการประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์
  - สรุปการประเมินแผนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  - สรุปผลการประเมินแผนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.4.1 กำกับ ติดตามการจัดiการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายหลักสูตร

- วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น

- กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอนครูผู้ช่วย  

- บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร        

- บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

- บริหาร ติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

- บริหาร ติดตามการจัดทำสื่อการสอน

- กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และโครงการพิเศษ

- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำสรุปผลไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- 6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จังหวัดลำปาง (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมเย็น (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- ปะชุมแจ้งผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 2 ธ.ค. 2563)
- ประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผู้เรียน (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- ติดตามเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- 6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  •   
    Keep