กำหนดการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ออกแบบ การ์ด สคส 2020 ส่งตรวจทาน ครั้งที่ 1

สถานที่ ห้องประชาสัมพันธ์

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-10.30 ออกแบบ การ์ด สคส 2020 ส่งตรวจทาน ครั้งที่ 1 (ส่งมิสสุจินดา งานอภิบาล)  อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (ส.ค.ส.) (งบ จัดเก็บ นร)

     6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

     6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

     6.4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

     6.4.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (D)

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ออกแบบ/ จัดทำ ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข

     - ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์

     - ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ออกแบบ/ จัดทำ ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข

     - ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์

     - ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

     6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

     6.4.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

     6.4.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (ส.ค.ส.) (งบ จัดเก็บ นร)
- 6.4 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (ส.ค.ส.) (งบ จัดเก็บ นร) (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- สำรวจจำนวน สคส การ์ด อวยพรปีใหม่ 2564 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- ออกแบบ การ์ด สคส 2020 ส่งตรวจทาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- 6.4 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (ส.ค.ส.) (งบ จัดเก็บ นร) (วันที่ 5 ม.ค. 2564)

แผนงาน : ให้บริการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep