กำหนดการ

วันที่ 17 มีนาคม 2564

สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา

สถานที่ ห้องประชุม ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.00 สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ข้อเสนอแนะ ข้อควรพัฒนา
     
 • ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรม
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ

6.12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

 6.12.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดวันงานและมอบหมายงาน

 6.12.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

           - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

           - กำหนดรูปแบบกิจกรรม

           - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก

           - ดำเนินการจัดกิจกรรม

           - ประเมินผลกรจัดกิจกรรม

  6.12.4  คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

  6.12.5  นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
- 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ (วันที่ 10 ก.พ. 2564)
- คณะกรรมการดำเนินงานประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep