กำหนดการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันวิชาการ

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.00

ประชุมหัวหน้าสาระเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันวิชาการ

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รายชื่อคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันวิชาการ
  - รูปแบบการจัดนิทรรศการกลุ่มสาระภาษาไทย
  - รูปแบบการจัดนิทรรศการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  - รูปแบบการจัดนิทรรศการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  - รูปแบบการจัดนิทรรศการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  - รูปแบบการจัดนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมศึกษา
  - รูปแบบการจัดนิทรรศการกลุ่มสาระการงานอาชีพ
  - รูปแบบการจัดนิทรรศการกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
  - รูปแบบการจัดนิทรรศการกลุ่มสาระศิลปะ
  - รูปแบบการจัดนิทรรศการงานห้องสมุด
  - รวมรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรม
  - จดหมายขออนุญาตจัดกิจกรรมวันวิชาการ
  - จดหมายขออนุญาตผู้ว่าในการจัดงานและมาตรการป้องกัน โควิด-19

• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ

6.12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

 6.12.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดวันงานและมอบหมายงาน

 6.12.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

           - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

           - กำหนดรูปแบบกิจกรรม

           - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก

           - ดำเนินการจัดกิจกรรม

           - ประเมินผลกรจัดกิจกรรม

  6.12.4  คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

  6.12.5  นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
- 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ (วันที่ 10 ก.พ. 2564)
- คณะกรรมการดำเนินงานประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep