กำหนดการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการโครงพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 3/2563

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-14.30

ประชุมคณะกรรมการโครงการพิเศษ Smart TECH

 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - วาระการประชุม

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- นิเทศการสอน โครงการพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วกิจกรรม "ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์" (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการโครงพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 18 พ.ย. 2563)
- นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 พ.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ Smart Tech


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


   
  
Keep