กำหนดการ

วันที่ 15 มกราคม 2564

กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

6.5.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการหลักสูตร กรรมการนิเทศและวิจัย กรรมการห้องสมุด กรรมการศูนย์ผลิตเอกสาร กรรมการงานทะเบียนและวัดผล เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้         

6.5.2 ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงาน และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

6.5.3 กำกับ ติดตาม ในการดำเนินการงาน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

6.5.4 ติดตามประเมินผล และสรุปผล เพื่อนำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- 6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 พ.ค. 2563)
- วางแผนร่วมกับคณะกรมการฝ่ายวิชาการและงานวัดผลเพื่อกำหนดแนวทางในการวัดประเมินผล (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 24 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- ติว GAT-PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- ติว GAT-PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 19 ม.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep