กำหนดการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00 กิจกรรมตรวจสารเสพติด  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมตรวจสารเสพติด

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสารเสพติด

6.5.2 กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

6.5.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน และกำหนดวันในการจัดกิจกรรม

6.5.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

6.5.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม

6.5.6 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

6.5.7 สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมตรวจสารเสพติด
- 6.5 กิจกรรมตรวจสารเสพติด (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- สิ้นสุด 6.5 กิจกรรมตรวจสารเสพติด (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep