กำหนดการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

สถานที่ ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-13.20

แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องวิชาการ อาคารเซนฟิลิป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางนักเรียนระดับชั้น ป.6 นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
13.20-13.30

ประธานในพิธีเดินทางสู่บริเวณพิธี (ลานกิจกรรมหน้าอาคารเซนต์ฟิลิป) พิธีกร กล่าวต้อนรับท่านประธาน และผู้มีเกียรติ พร้อมแนะนำโครงการ

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
13.30-13.40

ประธานมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความแดร์ ตัวแทนนักเรียนชนะการประกวดชั้น ป.6/1 อ่านเรียงความ

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
13.40-13.50

ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบประกาศนียบัตรขอบคุณ ตำรวจ

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
13.50-14.00

ประธานมอบประกาศนียบัตร ดังนี้ 1.โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (ผู้อำนวยการรับมอบ) 2.ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (หัวหน้าฝ่ายวิชาการรับมอบ) 3.คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (หัวหน้าสายชั้น ป.6 รับมอบ)

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
14.00-14.40

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียนแดร์

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
14.40-14.50

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกล่าวขอบคุณตำรวจ

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
14.50-15.00

ตัวแทนนักเรียน นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
14.55-15.00

ประธานในพิธี กล่าวปิดโครงการ ฯ ( เสร็จพิธี )

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 294 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

6.13.1  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

6.13.2 ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน

6.13.3 วิเคราะห์หลักสูตร  ความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

6.13.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

6.13.5 จัดทำสัญญาความร่วมมือ

6.13.6 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

6.13.7 คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

 6.13.8  นำสรุปผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
- 6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- ประชุมพิจารณาการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2563)
- พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มช. และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- 6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep