กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

จัดหนังสือหมุนเวียนสำหรับการให้บริการการอ่านภายในห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น

สถานที่ ห้องเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)

6.6.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมห้องสมุด

6.6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุด

6.6.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน 

6.6.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)
- 6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R) (วันที่ 21 ก.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมDrop Everything And Read :D-E-A-R (วันที่ 21 ก.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิิทินการปฏิบัติงานกิจกรรม Drop Everything And Read: D-E-A-R (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- ให้บริการหนังสือสำหรับอ่านในแต่ละระดับชั้น สนับสนุนการอ่านและการบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน(ป.1-ม.6) (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-Rครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-Rครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- จัดหนังสือหมุนเวียนสำหรับการให้บริการการอ่านภายในห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-Rครั้งที่ 3 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- คัดเลือก จัดทำเกียรติบัตรและของรางวัลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R และการจัดทำสมุดบันทึกรักการอ่าน (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 9 เม.ย. 2564)
- 6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R) (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep