กำหนดการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 15 ธันวาคม 2563

 บริเวณใต้อาคารเซนต์หลุยส์

1. นิทรรศการหนังสือ
   -หนังสือในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ                       
   -หนังสือดีที่น่าอ่าน
   -หนังสือรางวัลซีไรต์
2. เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   -เกมบันไดงู
   -เกมบล็อกไม้จังก้า
   -เกมบิงโก
    ฯลฯ
3.กิจกรรมบนเวที ทุกคำตอบมีรางวัล
   -Question&Answer สักวาฉันคือใคร
   -Question&Answer ปริศนาคำทาย
4.กิจกรรม DIY  "Animal Paper Crown"
   กิจกรรม DIY  "Baby Shark"
5. Selfie "...(ชื่อเล่นของนักเรียน)ชวนอ่าน "

   

 บริเวณใต้อาคารเซนต์หลุยส์

1.แสดงผลงานนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรายการ 
2. สร้างขวัญและกำลังใจ (มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)
3. ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 บริเวณใต้อาคารเซนต์หลุยส์
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - เอกสาร

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

6.7.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

6.7.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

6.7.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.7.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน 

6.7.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- 6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- จัดทำปฏิิทินกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- ทำหนังสือขออนุมัติกิจกรรมและเบิกพัสดุและงบประมาณการจัดกิจกรรม (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 1 (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- ดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- แข่งขันเปิดพจนานุกรม (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- ประกวดภาพถ่าย"แนะนำหนังสือในดวงใจ" (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- แข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ห้องสมุดในฝัน" (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 3 (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- 6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep