กำหนดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

บริการยืม-คืน

สถานที่ ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี"

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน

6.4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.4.4 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานห้องสมุด

6.4.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด

6.4.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน 

6.4.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด
- 6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เนื่องในสัปดาห์นักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- บริการห้องสมุดดิิจิทัล(ฟรีออนไลน์) (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- ประชุมจัดวางแนวทางการจัดดำเนิินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- บริการการอ่านและช่วยการค้นคว้า (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- บริการยืม-คืน (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- บริการห้องสมุดมัลติมีเดีย (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และFree WiFi : Library Hotspot (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (การจัดนิทรรศการ แนะนำหนังสือ บรรณนิทัศน์ รายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่) (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 3 (วันที่ 29 มี.ค. 2564)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- 6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep