กำหนดการ

วันที่ 28 มกราคม 2564

วิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี"

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.3.4 ดำเนินการตามแผนงาน

6.3.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน 

6.3.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
- 6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ (วันที่ 8 ก.ค. 2563)
- การจัดการฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด (UlibM) (วันที่ 9 ก.ค. 2563)
- ดำเนินงาน การใช้ห้องสมุดอัตโนมัติUlibMและลงฐานข้อมูลหนังสือ (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- งานเว็บเพจห้องสมุด (วันที่ 21 ก.ค. 2563)
- วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูลหนังสือและดรรชนีวารสารในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติUlibM (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- วิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 3 (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- 6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep