กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2564

กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดครั้งที่ 3

สถานที่ ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี"

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานเทคนิคห้องสมุด

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.4 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

6.2.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด

6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน 

6.2.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานเทคนิคห้องสมุด
- 6.2 งานเทคนิคห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานห้องสมุด (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- ดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด-ลงทะเบียนหนังสือ (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- ซ่อมหนังสือ เย็บเล่มวารสารนิตยสาร (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- ดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด-ลงทะเบียนวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- เตรียมหนังสือทรัพยากรสารสนเทศ -(หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์) ก่อนออกบริการ (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- สำรวจและจำหน่ายหนังสือ (วันที่ 21 ก.ค. 2563)
- จัดหนังสือขึ้นชั้น (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดครั้งที่ 2 (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดครั้งที่ 3 (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2564)
- 6.2 งานเทคนิคห้องสมุด (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep