กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด

สถานที่ ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี"

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.00-14.40 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด  ห้องสมุด "ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี"
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุด

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานห้องสมุด

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการบริหารงานห้องสมุด

6.1.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน 

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- จัดทำปฏิิทินการปฏิบัติงานห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการห้องสมุด (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (วันที่ 8 ก.ค. 2563)
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรห้องสมุด (วันที่ 9 ก.ค. 2563)
- จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน -กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์13-21กรกฎาคม 2563 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book -TK Public Online Library ทางเว็บเพจห้องสมุดhttps://www.facebook.com/aclslibrary / The 1book E-library และ2 e bookของหอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 14 ก.ค. 2563)
- แนะนำห้องสมุดดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติe -bookบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- จัดทำหนังสือขออนุญาตและขอแสดงความประสงค์รับรหัสการใช้งานห้องสมุดโครงการ The 1Book-E-Libraryจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับรหัส (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- แนะนำThe 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชนรหัสสมาชิกห้องสมุด คือ OLB1152100007F (วันที่ 29 ก.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- จัดทำ JD (Job Description) (วันที่ 18 ส.ค. 2563)
- จัดกิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน-กิจกรรม ไหว้ครู (เตรียมหนังสือ และอุปกรณ์เจิมหนังสือ) (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- จัดทำคู่มือคุณภาพงานห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 2 (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- สำรวจความต้องการของครูและนักเรียนด้านทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทเข้าห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 3 (วันที่ 5 เม.ย. 2564)
- จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2ปี2563 (วันที่ 9 เม.ย. 2564)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- 6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep