กำหนดการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

อัดสำเนา , เย็บเล่มเอกสาร

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน อัดสำเนาเอกสาร ถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม บันทึกโฮมรูม และOutstanding Class จำนวน 180 เล่ม  อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ผู้ใช้บริการกรอกใบคำร้องขอจัดทำเอกสาร/ถ่ายเอกสาร/เกียรติบัตร/เข้าเล่ม

6.1.1 ให้ครู/บุคลากร กรอกรายละเอียดในใบคำร้องขออัดสำเนา/ถ่ายเอกสาร/เย็บเล่ม

6.1.2 ตราจสอบต้นฉบับให้มีความชัดเจนก่อนทำการอัดสำเนา/ถ่ายเอกสาร และตามลำดับก่อนหลัง

6.1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่อัดสำเนา/ถ่ายเอกสาร ให้ทันตามวัน เวลา ที่กำหนด

6.1.4 บันทึกรายละเอียดการอัดสำเนา/ถ่ายเอกสาร และสรุปการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ผู้ใช้บริการกรอกใบคำร้องขอจัดทำเอกสาร/ถ่ายเอกสาร/เกียรติบัตร/เข้าเล่ม
- 6.1 ผู้ใช้บริการกรอกใบคำร้องขอจัดทำเอกสาร/ถ่ายเอกสาร/เกียรติบัตร/เข้าเล่ม (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- อัดสำเนาเอกสาร ถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- อัดสำเนา , เย็บเล่มเอกสาร (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- 6.1 ผู้ใช้บริการกรอกใบคำร้องขอจัดทำเอกสาร/ถ่ายเอกสาร/เกียรติบัตร/เข้าเล่ม (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ผลิตเอกสาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep