กำหนดการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

จัดทำเกียรติบัตร แข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563


แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ผลิตเอกสาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep