กำหนดการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ประชุมกำหนดขอบข่ายการวัดประเมินผู้เรียน ด้าน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.30-15.10 ประชุมกำกับติดตามการประเมินผู้เรียน ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ  อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน

6.6.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ และงานวัดผลเพื่อกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล   

6.6.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ และวางแผนการวัดและประเมินผล       

6.6.3 กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางที่กำหนด      

6.6.4 นำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน
- 6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- ประชุมกำหนดขอบข่ายการวัดประเมินผู้เรียน ด้าน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.6 ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการจบการศึกษา (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมการรับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ONET ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 พ.ย. 2563)
- 6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep