กำหนดการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการห้องสมุด

สถานที่ ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี"

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-12.00

สำรวจความต้องการสื่อสารสนเทศเข้าห้องสมุดของนักเรียนและครู
1.จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุและสื่อต่างๆตามความต้องการของครูผู้สอนและนักเรียน
2.ประสานงานระหว่างครูผู้สอนกับห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใช้ห้องสมุด
3.ให้คำปรึกษาแนะนำครูผู้สอนให้รู้จักแหล่งค้นคว้า และเกิดความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
4.จัดหาหนังสือสิ่งพิมพ์ ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน และตรงตามหลักสูตร
5.จัดเตรียม หนังสือ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อต่างๆให้พร้อมที่จะบริการ ก่อนการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา2563 โดยจัดเป็นหนังสือจอง แยกตามความต้องการของครูผู้สอนเพื่อความสะดวกในการใช้
6. จัดทำบรรณานุกรม ของหนังสือที่ต้องการใช้โดยมีรายละเอียดตามกฎเกณฑ์ของการทำบรรณานุกรม คือ ชื่อผู้แต่ง...........ชื่อหนังสือ....................สำนักพิมพ์........
ปีที่พิมพ์.....................จำนวนหน้า..............
 

 ห้องสมุด "ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี"
12.30-15.30

แผนการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน มีการวางขั้นตอนดังนี้
1.ศึกษาหลักสูตร แผนการสอนให้เข้าใจเพื่อเป็นแนวทางในการจัดหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆเข้าห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง
2.ติดต่อกับครูผู้สอนเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนเป็นรายวิชา และทราบความต้องการของครูผู้สอนด้วย
3.สำรวจหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ครูต้องการใช้ว่ามีหรือไม่ เพื่อจัดเตรียมให้พร้อมบริการ
4.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพิ่มเติมกับครูผู้สอน โดยให้ครูผู้สอนกรอกข้อความในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น มีรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือนั้นๆดังนี้
ชื่อผู้แต่ง  ชื่อหนังสือ   ครั้งที่ีพิมพ์   ปีที่พิมพ์ ราคา  จำนวนเล่มที่ต้องการ กำหนดเวลาที่ต้องการใช้ (ควรกำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 7วัน)
5. รวบรวมรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่ต้องการซื้อเพ่ิมเติม 
6.เมื่อได้รับหนังสือที่สั่งซื้อแล้ว บรรณารักษ์จัดทำหลักฐานต่างๆของห้องสมุด แล้วแจ้งครูผู้สอนทราบเพื่อให้มาจองหรือยืมไปอ่านก่อนสอน
7. จัดหนังสือและสื่อการเรียนการสอนไว้ในชั้นหนังสือจอง เพื่อสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
8. ทำรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ทุกชนิดพร้อมบรรณนิทัศน์สังเขปประกอบรายชื่อหนังสือ เรียงไว้ตามลำดับตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้
9.จัดทำสมุดบันทึกจองเวลาเข้าใช้ห้องสมุด และเขียนในกระดานการจองให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนกับเวลาของวิชาอื่น 
10.จัดเตรียมสถานที่ให้มีบรรยากาศสบายชวนให้อยากเข้าใช้ และคำนึงถึงความสะดวกสบายและประหยัดเวลา
11.เมื่อถึงเวลากำหนด ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุด ครูบรรณารักษ์แนะนำให้หยิบหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่เตรียมไว้ และคอยช่วยเหลือแนะนำวิธีค้นหาเรื่องจากสารบัญ ดรรชนี เพื่อให้นักเรียนมีความสบายใจในการค้นคว้า
12.จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นหรือคำเสนอแนะเพื่อให้ครูและนักเรียนมีโอกาสเสนอต่อห้องสมุดและครูบรรณารักษ์ และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว
13. บันทึกสถิติการนำนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดและผลการใช้โดยสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน
14.ประเมินผลการใช้หนังสือสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆตลอดจนความสะดวกสบายในการเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

 ห้องสมุด "ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี"
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุด

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานห้องสมุด

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการบริหารงานห้องสมุด

6.1.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน 

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- จัดทำปฏิิทินการปฏิบัติงานห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการห้องสมุด (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (วันที่ 8 ก.ค. 2563)
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรห้องสมุด (วันที่ 9 ก.ค. 2563)
- จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน -กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์13-21กรกฎาคม 2563 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book -TK Public Online Library ทางเว็บเพจห้องสมุดhttps://www.facebook.com/aclslibrary / The 1book E-library และ2 e bookของหอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 14 ก.ค. 2563)
- แนะนำห้องสมุดดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติe -bookบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- จัดทำหนังสือขออนุญาตและขอแสดงความประสงค์รับรหัสการใช้งานห้องสมุดโครงการ The 1Book-E-Libraryจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับรหัส (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- แนะนำThe 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชนรหัสสมาชิกห้องสมุด คือ OLB1152100007F (วันที่ 29 ก.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- จัดทำ JD (Job Description) (วันที่ 18 ส.ค. 2563)
- จัดกิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน-กิจกรรม ไหว้ครู (เตรียมหนังสือ และอุปกรณ์เจิมหนังสือ) (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- จัดทำคู่มือคุณภาพงานห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 2 (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- สำรวจความต้องการของครูและนักเรียนด้านทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทเข้าห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 3 (วันที่ 5 เม.ย. 2564)
- จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2ปี2563 (วันที่ 9 เม.ย. 2564)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- 6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep