กำหนดการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ งานหลักสูตรการสอน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและแผนการกำกับติดตามงาน  อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
13.00-14.30 ประชุมการจัดทำเป้าหมายโครงการพิเศษ CEP /Smart TECH และวางแผนพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2564  อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - แผนการปรับใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 2563.pdf
  - คู่มือผู้ปกครองฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 27 เมษายน 2563.pdf
  - คู่มือนักเรียนฉบับปรับปรุงครั้งที 6 27 เมษายน 2563.pdf
  - คู่มือครู ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 9 27 เมษายน 2563.pdf
  - FLOW CHART ลำดับแผนการจัดทำระบบการเรียนออนไลน์.pptx
  - กรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ACL2.pptx
  - QR CODE ห้องประชุมครูระจำชั้น.png
  - ถาม ตอบ.PNG
  - ถามตอบ 1.PNG
  - ถามตอบ 2.PNG
  - ถามตอบ 4.PNG
  - การนำเสนอผู้ปกครอง การเรียนออนไลน์.pptx
  - แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง.docx
  - แบบนิเทศติดตาม ศธจ. โรงเรียนอัสสัมชัญ.docx
  - แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์.docx
  - แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ.docx
  - เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน.PNG
  - โครงสร้างหลักสูตร 63 ใส่รหัส.jpg
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับหลักสูรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สู่ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อรับมือวิกฤติสถานการณืแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19.PDF

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร
     
     
     
     
 • จัดทำ Mental Model
     
     
     
     
     
     
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

6.3.1 วางแผน กำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร

6.3.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง         

6.3.3 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

6.3.4  ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน           

6.3.5 นำสรุปการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
- 6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง (วันที่ 2 มิ.ย. 2563)
- นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 3 มิ.ย. 2563)
- รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดลำปาง (วันที่ 2 ธ.ค. 2563)
- ร่วมประชุมกับงานนโยบายและแผนในการกำกับติดตามงาน (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- ประชุมปรับเกณฑ์์การนิเทศการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 16 ธ.ค. 2563)
- 6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- ติดตามการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- สรุปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep