กำหนดการ

วันที่ 11 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการ Smart TECH ครั้งที่ 2/2563

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.00-17.30

ประชุมคณะกรรมการ Smart TECH ครั้งที่ 2/2563

 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - วาระการประชุม ครั้งที่ 2
  - รูปภาพ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ

3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการ Smart TECH ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ Smart Tech


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep