กำหนดการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-16.00 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

6.2.2ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้เพื่อส่งเสริมในการปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียน

6.2.3 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

6.2.4 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน และกำหนดวันในการจัดกิจกรรม

6.2.5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

6.2.6 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม

6.2.7 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

6.2.8 สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้
- 6.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep