กำหนดการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

นำเสนอผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการวิชาการทราบเพื่อวางแผนการพัฒนางานวิชาการในปีการศึกษา 2564

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน

6.3.1 รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน

6.3.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งของแต่ละคน

6.3.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติของแต่ละงานในหน่วยงาน

6.3.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.3.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.3.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน

6.3.7 ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.3.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.3.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.3.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชีเบิก-จ่าย

6.3.11 ติดตามรวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.3.12 ติดตามรายงานผลการศึกษาดูงานอบรม

6.3.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.3.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- กิจกรรมก่อนการดำเนินงาน (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- การสัมมนาเชิงนวัตกรรมเรื่อง “แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้” (วันที่ 15 ส.ค. 2563)
- ประสานงานการอบรมครู เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการอบรมครูผู้สอน เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย (วันที่ 29 พ.ย. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep