กำหนดการ

วันที่ 13 มกราคม 2564

ดำเนินการนิเทศ

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.30

- ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดและประเมินผล
- ติดตามนิเทศการสอนตามปฏิทินการนิเทศ
- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 ประเมินคุณภาพครู

6.2.1 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำปฏิทิน

- จัดทำเอกสารในการประเมิน

- กำหนดรูปแบบและแนวทางการประเมิน

- ประชุมชี้แจงครูผู้สอน

6.2.2 ดำเนินการนิเทศ

- ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดและประเมินผล

- ติดตามนิเทศการสอนตามปฏิทินการนิเทศ

- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

6.2.3 สรุปผลการประเมิน

- สรุปผลการประเมิน และจัดทำสารสนเทศ

6.2.4 นำข้อมูลวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 ประเมินคุณภาพครู
- 6.2 ประเมินคุณภาพครู (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วิเคราะห์ ปรับเกณฑ์การประเมินการนิเทศสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศ (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- สรุปผลการประเมิน (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- นำข้อมูลวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- 6.2 ประเมินคุณภาพครู (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep