กำหนดการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

นำผลการประเมินครั้งที่ 2 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่

- รายงานผลการนิเทศ วิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อวางแผนงานในปีการศึกษา 2564

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน

6.1.1 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดทำแบบฟอร์มการนิเทศและการตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

จัดทำปฏิทินการนิเทศ

กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

ประชุมชี้แจงครูผู้สอน

6.1.2 ดำเนินการนิเทศ

ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดและประเมินผล

นิเทศการสอนตามปฏิทินการนิเทศ

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

6.1.3 สรุปผลการนิเทศ

สรุปผลการนิเทศ การตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำสารสนเทศ

6.1.4 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน
- 6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิช าการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 7 ก.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิช าการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิช าการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- ดำเนินการนิเทศครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- นำผลการประเมินครั้งที่ 1 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- เริ่มดำเนินการนิเทศครั้งที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- นำผลการประเมินครั้งที่ 2 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- 6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep