กำหนดการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH

สถานที่ ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-12.00

อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECHระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 84 คน

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
13.00-15.30

อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 39 คน

 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการและรายละเอียดอุปกรณ์

• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- นิเทศการสอน โครงการพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วกิจกรรม "ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์" (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการโครงพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 18 พ.ย. 2563)
- นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 พ.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ Smart Tech


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep