กำหนดการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน

 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย

6.8.1  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

6.8.2 ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

6.8.3 จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

6.8.4 กำกับ ติดตาม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ

6.8.5 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

 6.8.6 นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 8 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 13 เม.ย. 2563)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ระดับ Beginners (วันที่ 13 เม.ย. 2563)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 8 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 15 เม.ย. 2563)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ Application ในการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี (วันที่ 16 เม.ย. 2563)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใชั Application ในการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 17 เม.ย. 2563)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Application เพื่อการจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย (วันที่ 20 เม.ย. 2563)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Application เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูต่างชาติ (วันที่ 21 เม.ย. 2563)
- 6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- แต่งตั้งบุคลากรและะกรรมการผู้รับชอบ (วันที่ 21 พ.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง (วันที่ 29 พ.ค. 2563)
- จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- กำกับติดตาม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- ประชุมวางแผนเพื่อนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- 6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep