กำหนดการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย

6.8.1  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

6.8.2 ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

6.8.3 จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

6.8.4 กำกับ ติดตาม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ

6.8.5 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

 6.8.6 นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย
- 6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- แต่งตั้งบุคลากรและะกรรมการผู้รับชอบ (วันที่ 21 พ.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง (วันที่ 29 พ.ค. 2563)
- จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- กำกับติดตาม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- ประชุมวางแผนเพื่อนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- 6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep