กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ  อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
     
 • รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
     
 • หัวหน้าสาระการเรียนรู้
     
     
 • กรรมการรายงานผลการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA

6.1.1 วางแผนจัดระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ

6.1.2 จัดทำโครงสร้างการบริหารงาน

6.1.3 กำหนด JD/JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้าง การบริหารงาน 

6.1.4  คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

6.1.5  ประชุม มอบหมายนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.6  ควบคุม และบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 

6.1.7  ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ และตามระบบประกันคุณภาพภายใน         

6.1.8 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้                        

6.1.9 ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

6.1.10 รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ 

6.1.11 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน  

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
- 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- จัดทำโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- กำหนด JD/JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- ประชุม มอบหมายนโยบายเป้าหมายการดำเนินงานนและแนวทางในการปฏิบัติงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2563)
- ควบคุมและบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน (วันที่ 6 ก.ค. 2563)
- ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนางาน (วันที่ 7 เม.ย. 2564)
- 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep