กำหนดการ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

6.1 งานหลักสูตรและการสอน

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานหลักสูตรและการสอน

6.1.1 ศึกษาข้อมูลการออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย  

6.1.2 วางแผนดำเนินงานพัฒนาและปรับแก้ไขหลักสูตร

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

- ประชุมชี้แจงและร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

6.1.3 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร

 - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

 - ออกแบบพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระ โครงการพิเศษ

6.1.4 กำกับติดตามการใช้หลักสูตร - วางแผนในการติดตามโดยการกำหนดรูปแบบ และวิธีการ - ดำเนินการติดตาม - ประเมินและสรุปผล - นำสรุปผลการประเมินมาพัฒนาในปีต่อไป

- คัดสรรค์บุคลากรตัวอย่างของแต่ละสาระ

         6.1.5 วัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผล สรุปปัญหา หาแนวทางการแก้ไข กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการประเมินหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ออบรม สัมมนาพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน

- เผยแพร่จุดเด่นของบุคลากรตัวอย่าง

- พัฒนาผลงานจากการสัมมนาเพื่อการนำมาปรับใช้

        6.1.6 ประเมินการใช้หลักสูตร -วางแผนในการประเมินหลักสูตร -จัดทำแบบประเมินการใช้หลักสูตร -ประเมินการใช้หลักสูตร -นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานหลักสูตรและการสอน
- 6.1 งานหลักสูตรและการสอน (วันที่ 3 เม.ย. 2563)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 3 เม.ย. 2563)
- วางแผนดำเนินงานพัฒนาและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 29 พ.ค. 2563)
- ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 9 มิ.ย. 2563)
- ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- กำกับติดตามการใช้หลักสูตร (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- วัดและประเมินผล- วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผล สรุปปัญหา หาแนวทางการแก้ไขปัญหา กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด สรุปผลเพื่อนำมาใช้พัฒนาต่อไป (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- วิเคราะห์ ปรับเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้/การใช้หลักสูตร (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- 6.1 งานหลักสูตรและการสอน (วันที่ 20 ก.พ. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตรและการสอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep