กำหนดการ

วันที่ 28 กันยายน 2563

อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปฐมวัย

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน อัดสำเนาแบบวัดความรู้ ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปฐมวัย  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้นักเรียนปีการศึกษาละ 4 ครั้ง

6.2.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดทำแบบทดสอบวัดความรู้ และรับแบบทดสอบวัดความรู้จากงานวัดผล

6.2.2 ทำการอัดสำเนา/Print/ถ่ายเอกสาร แบบทดสอบวัดความรู้ ตามต้นฉบับ และบรรจุซองให้ครบตามจำนวนนักเรียนแต่ละห้อง แต่ละระดับชั้นเรียน

6.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องทุกรายวิชา ให้ตรงตามจำนวนนักเรียน ทุกระดับชั้น

6.2.4 บันทึกการจัดทำแบบทดสอบวัดความรู้ และสรุปค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้นักเรียนปีการศึกษาละ 4 ครั้ง
- 6.2 อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้นักเรียนปีการศึกษาละ 4 ครั้ง (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ กลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ กลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปฐมวัย (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษา (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- สิ้นสุดการอัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 /2563 (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ กลางภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- 6.2 อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้นักเรียนปีการศึกษาละ 4 ครั้ง (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ผลิตเอกสาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep