กำหนดการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ทำเกียรติบัตร อบรม TIM บูรณาการ วิชาการ

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
---

ทำเกียรติบัตร วันนักบุญหลุยส์ จำนวน 144 แผ่น

 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดทำเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ของโรงเรียน

6.3.1 ทำหนังสือขออนุญาตการจัดทำเกียรติบัตร ลงนามโดยผู้อำนวยการ

6.3.2 จัดทำเกียรติบัตร ตามแบบฟอร์มของแต่ละงาน

6.3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเกียรติบัตร พร้อมนำเสนอพิื่อลงนามลงบนเกียรติบัตร

6.3.4 บันทึกการจัดทำเกียรติบัตร และสรุปการใช้ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดทำเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ของโรงเรียน
- 6.3 จัดทำเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตร อบรม TIM บูรณาการ วิชาการ (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- ทำเกียรติบัตร วันสุนทรภู่ (มรดกภาษา) (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตร วันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 6 ส.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตร นักเรียนเข้าร่วมทำงานธนาคารออมสิน (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- ทำเกียรติบัติหนูทำดี ระดับปฐมวัย (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตร แข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ระดับปฐมวัย (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตร กิจกรรมค่าย Robot ระดับ ป.1-3 (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตรค่าย Robot ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตร D.A.R.E ตำรวจแห่งชาติ (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตรหนูน้อยคนเก่ง ระดับปฐมวัย (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- ทำเกียรติบัตร กิจกรรมเล่มโปรดของหนู "หนอนหนังสือตัวน้อย" (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- ทำเกียรติบัตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- 6.3 จัดทำเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ผลิตเอกสาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep