กำหนดการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ตรวจเช็คเครื่องอัดสำเนา บริษัทริโซ่

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.45-13.45 ช่างบริษัทริโซ่ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่อง  อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

6.4.1 วางแผนการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

6.4.2 ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และประสานงานจัดซื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4.3 ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงานให้มีปริมาณเพียงพอ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6.4.4 จัดเก็บข้อมูลการดูแล บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานตามงบประมาณ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- 6.4 ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ตรวจเช็คเครื่องอัดสำเนา บริษัทริโซ่ (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- ตรวจเช็คเครื่องอัดสำเนา บริษัทริโซ่ (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- ตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสาร บริษัทริโก้ (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- ตรวจเช็คเครื่องอัดสำเนา บริษัทริโซ่ (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- 6.4 ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ผลิตเอกสาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep