กำหนดการ

วันที่ 9 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.30 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563  ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประธาน
     
 • กรรมการ
     
 • กรรมการ
     
 • กรรมการ
     
 • กรรมการ
     
 • กรรมการ
     
 • กรรมการ
     
 • กรรมการ
     
 • กรรมการ/เลขานุการ
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)

6.3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.3.2  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.3.4  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  (กิจกรรมแนะแนว) (D)

6.3.5  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.3.6  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.3.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
- 6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว) (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- มอบทุนอาหารกลางวันนักเรียน (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทุนช่วยเหลือการศึกษาเบื้องต้น (วันที่ 6 ก.ค. 2563)
- เปิดบัญชีนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) (วันที่ 21 ก.ค. 2563)
- ผู้ปกครองนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเซนสัญญาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- นำนักเรียนชุมนุม กยศ.โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบเงินสนับสนุนซื้อขนมเลี้ยงน้องบนดอย (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- มอบทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ ด.ญ.ธนัญชนก นิิลานุช ป.2/6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2563)
- มอบทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ ด.ญ.วริชญา ชำนาญการ ป.6/4 (วันที่ 20 ม.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว) (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep