กำหนดการ

วันที่ 2 กันยายน 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา และการใช้ระบบสารสนเทศ NISPA และ CATAS

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-16.30 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา และการใช้ระบบสารสนเทศ NISPA และ CATAS  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - เอกสารหนังสือเข้า
  - รูปภาพ
  - รูปภาพ
  - รูปภาพ
  - รูปภาพ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรม

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรม

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรม

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน
- 6.1 กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 29 มิ.ย. 2563)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา และการใช้ระบบสารสนเทศ NISPA และ CATAS (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- 6.1 กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep