กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

บริการห้องสมุด นักเรียนทุกระดับชั้น

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน บริการห้องสมุด ระดับประถมศึกษาปที่ 1-2  ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ ณรงค์ ปัทมะเสวี
ตลอดวัน บริการห้องสมุด นักเรียนทุกระดับชั้น (งดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)  ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ ณรงค์ ปัทมะเสวี
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 การให้บริการห้องสมุด


แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep