กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พิธีประดับเข็มให้กับนักเรียน และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน เนื่องในพิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็ม

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-09.29 ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พิธีประดับเข็มให้กับนักเรียน และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน เนื่องในพิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็ม  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการในปีการศึกษาที่ผ่านมา

6.5.2 รวบรวมข้อมูลปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ         

6.5.3 วางแผนการดำเนินการจัดทำ ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  

6.5.4 ประสานเลขาผู้อำนวยการในการดำเนินการลงกำหนดการ ปฏิทิน ตารางงานผู้อำนวยการ    

6.5.5 ติดตามการดำเนินการ

6.5.6 ประเมินการดำเนินการ

6.5.7 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
- 6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- ลงนามเซ็นต์สัญญาใช้บริการโปรแกรม School Web-based Information System (SWIS Plus) (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน Technology Integrated Matrix (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน Technology Integrated Matrix (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรรี่และอนุบาล 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน Technology Integrated Matrix (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน Technology Integrated Matrix (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- ประชุมประเมิน/วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน ระดับปฐมวัย (วันที่ 27 มิ.ย. 2563)
- ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 28 มิ.ย. 2563)
- ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2563 (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- ปฐมนิเทศนักเรียนเปิดภาคเรียนที่1/2563 (วันที่ 10 ก.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อหามติแก้ปัญหาห้องเรียน (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- นัดพบผู้รับใบอนุญาต (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ประธานในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมกับอ.ธนารัฎ และ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อหามติ (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- เข้าร่วมรับฟัง Feature OR Code เป็นการแจ้งคิวเข้ารับนักเรียนหลักเลิกเรียน (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- ตรวจรับงานหลังและลานกิจกรรมอาคารเซนต์ฟิลิป (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- ประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- ประธานในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 24 ก.ค. 2563)
- งานอาคารสถานที่ขอพบเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม (วันที่ 24 ก.ค. 2563)
- ประชุมอธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 25 ก.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่1/2563 (วันที่ 26 ก.ค. 2563)
- บริษัททรู นำเสนอ Internet Sim ราคาเพื่อการศึกษา (วันที่ 29 ก.ค. 2563)
- เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางร่วมกันในประเด็นการเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติ (วันที่ 30 ก.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนการบริหารจัดการ การจำหน่ายอาหารนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 4 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพบิดา ม.อำนาจ เทสินทโชติ (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- ประชุมครูและบุคลากรทุกท่าน (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอน ขออนุญาตนำที่ปรึกษางานด้านหลักสูตรและการสอน ดร.พรทิพย์ แข็งขัน เข้าพบ (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- ประชุมเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ความพร้อมและแผนการปรับรูปแบบการเรียนรู้ตามประกาศลดมาตรการจากกระทรวงฯ (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และอ่านบทอศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- ฝ่ายกิจการนักเรียน เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการลงลายมือชื่อในเกียรติบัตร ของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะทางด้านศิลปะ และกิจกรรมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันนักบุญหลุยส์ จำนวน 51 ฉบับ (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- ฝ่ายกิจการนักเรียน เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- เคารพศพและวางพวงหรีดคุณแม่ท่านศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- ประธานในพิธีวันอัสสัมชัญ (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 18 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการลงลายมือชื่อสมุดบัญชีเรียกชื่อ (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานมอบสื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมชมการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ระบบ สแกนอุณหภูมิของร่างกาย (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการถ่ายภาพมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเตรียมวางแผนโครงการงาน 120 ปีการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- ฝ่ายกฏหมาย ABAC พร้อมคุณลานทิพย์ พบผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง สวนป่าสัก (วันที่ 26 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดหลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พิธีประดับเข็มให้กับนักเรียน และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน เนื่องในพิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็ม (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการเดินทางเข้าร่วมประชุมอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (วันที่ 4 ก.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการเดินทางเข้าร่วมประชุมอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 4 ก.ย. 2563)
- ประชุมอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 5 ก.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการเดินทางกลับจากการประชุมอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 7 ก.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 8 ก.ย. 2563)
- มิสจันทร์ฉาย มาปลูก หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ นำ คุณลานทิพย์ ผู้ดูแลสวนป่าสัก เข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดา ม.สุรินทร์ อินจันทร์ (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา ขออนุญาตพบผู้อำนวยการเพื่อจัดเตรียมเอกสารการประชุมทำ SWOT (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษา เคารพศพและวางพวงหรีด งานศพ มารดา ท่านชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ณ วัดสวนดอก จ.ลำปาง (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่มิสดารณี ศรีสุข (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานและเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ "การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสาตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่รองรับ (วันที่ 12 ก.ย. 2563)
- เข้าร่วมวิพากษ์แผนงานที่สอดคล้องกับ KRA ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 19 ก.ย. 2563)
- ฝ่ายกฏหมาย ABAC พบผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- คณะกรรมการจัดทำหนังสือรุ่น ขออนุญาตพบผู้อำนวยการเพื่อขออนุญาตจัดทำหนังสือรุ่นและรายงานความคืบหน้า ขั้นตอนนการจัดทำหนังสือรุ่น (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- ตารางการเดินทางเข้าร่วมประชุมฝ่ายการศึกษา ณ มูลนิธิฯ เชียงใหม่ - กรุงเทพ (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการลงลายมือชื่อสมุดบัญชีเรียกชื่อ ประจำเดือนสิงหาคม 63 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มุลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 26 ก.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดา (วันที่ 27 ก.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการเดินทางกลับ จากการประชุมฯ (วันที่ 27 ก.ย. 2563)
- อาจารย์ธนารัฏช์ วิเชียรทัศนา และทีมงานพร้อมผู้รับเหมา (บ.ชุ่มบุญ) ขอส่งมอบงานพื้นลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดค่าย "พัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน" (วันที่ 3 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรการอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเรยีนา จ.เชียงใหม่ (วันที่ 3 ต.ค. 2563)
- อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา พบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแบบปรับปรุงหน้าอาคารอนุบาล (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- งานอภิบาลขออนุญาตพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนกิจกรรมจิตอาสา (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการขึ้นศาล กรณี นายกฤตภาส เสมอพิทักษ์ (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (วันที่ 10 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 13 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการลงนามเกียรติบัตร การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- กลุ่มงานการเงิน-บัญชี พร้อมด้วยที่ปรึกษาขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับใช้งบประมาณปี 2563 ให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการลงลายมือชื่อสมุดบัญชีเรียกชื่อ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563 (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดทำหนังสือรุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของโนวิสพงษ์พัฒน์ หวานเส และโนวิสวันวสันต์ สุกูล (วันที่ 17 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงานสารสนเทศของแต่ละฝ่าย พร้อมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมกำกับติดตามกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- นายช่างชูศักดิ์ สมแก้ว รักษาการผู้อำนวยการนายช่างส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง และ นายช่างวัฒนา วรรณวงศ์หาร นายช่างเขียนแบบ ขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างฯ (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยลงนามในเกียรติบัตร กิจกรรมค่าย Robot (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา พบผู้อำนวยการ เรื่องโครงการก่อสร้างฯ (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย Robot ป.1 - 3 (วันที่ 24 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการการเรียนการสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสุบิน คำกอนแก้ว คุณพ่อของ มาสเตอร์พงศธร คำกอนแก้ว ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ม.4 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการ พบ เซฟธวัลรัตน์ อินต๊ะสุวรรณ เพื่อเซฟ นำเสนอความคืบหน้าการปฏิรูปงานโภชนาการ (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมมอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร DARE ร่วมกับศูนย์ฝึกตรวจภูธรภาค 5 (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ เพื่อชี้แจงและขอความคิดเห็น (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 31 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเดินทาง ไปกรุงเทพมหานคร (วันที่ 31 ต.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ (วันที่ 1 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการการเรียนการสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการการเรียนการสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษ (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการ ตรวจรับงานผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก หลังคาคลุมลานกิจกรรม(กรีนโดม) งวดที่ 3 (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการลงนามในเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมต่าง ๆ ระดับปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ย. 2563)
- ม.สุวัช เกียรติมณีรัตน์ ขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการแสดงของแต่ละสายชั้น (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการพร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน โครงหลังคากรีนโดม ของบริษัทช้างไท งวดที่ 4 แถวที่ 7 - 12 โดยมี่ อาจารย์ ธนารัชฎช์ วิเชียรทัศนา และ นายพชร พิชญาธนากร (คุณตู่) (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ (วิสามัญ) (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมเจ้าหน้าที่โรงอาหาร (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการไปศาลเพื่อไกล่เกลี่ย (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปโภชนาการ (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่3/2563 (วันที่ 28 พ.ย. 2563)
- ผู้อำนวยการนำเสนอแผนโครงการก่อสร้างฯ ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการตรวจรับงานพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างติดตั้งแป ตัวZ และงานติดตั้งโครงหลังคาสุวรรณสมโภช งวดที่ 2 (วันที่ 2 ธ.ค. 2563)
- คุณปุณณสิน มณีนันทน์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่า ขอพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษางาน ACL Blue & White Homecoming Day (วันที่ 3 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 3 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนเปลาย (วันที่ 3 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และทำพิธีการหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการตรวจสอบแก้ไขคลิป VDO " Go healthy with ACL" (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการการสร้างจุดเด่นและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนงาน พร้อม หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการ ลงนามเอกสารบัญชีเรียกชื่อ ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 63 (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเงิน-บัญชี (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการรับฟังการนำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะกรรมการสมาพันธ์ศิษย์เก่า (วันที่ 11 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมต้อนรับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพร้อมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนธันวาคม 2563 (วันที่ 12 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ Bio Gas ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ผ่าน Video Conference (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่7/2563 (วันที่ 16 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการรับชมการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย จำนวน 5 กิจกรรม (วันที่ 16 ธ.ค. 2563)
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยสำนักงานคุรุสภาเข้าตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทำการสอนนักเรียน (วันที่ 16 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมงานคอนเสิร์ต Casually Live by Jazz Happens (วันที่ 16 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 17 ธ.ค. 2563)
- ฝ่ายวิชาการและตัวแทนจากบริษัทออนดีมานด์ เข้าพบเพื่อนำเสนอโปรแกรม ID Plan (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- โครงการพิเศษ CEP สังกัดฝ่ายวิชาการพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CEP จำนวน 6 ห้อง ชั้นที่1 อาคารเรียนอัสสัมชัญ (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการลงนามในเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และคุณครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ ACL (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- คุณลานทิพย์ ผู้ดูแลสวนป่าสัก พบผู้อำนวยการเพื่อ Marry Christmas และ สวัสดีปีใหม่ (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคุณณรงค์ ปัทมะเสวี (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการลงนามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายบุคคล (อน.3) (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- คุณกฤษดา พรรัตนพิทักษ์ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง พบผู้อำนวยการเพื่อสวัสดีปีใหม่และเสนอโครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการการ จังหวัดลำปาง พบผู้อำนวยการ (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- ฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนศิลป์ธุรกิจขออนุญาตพบผู้อำนวยการเพื่อขอข้อแนะนำการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการตรวจรับงานเทพื้นทางเชื่อมอาคาร ติดตั้งโคมไฟและระบบไฟฟ้า ลาน La Providence (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานและร่วมงานอวยพรวันคริสต์มาส วันปีใหม่ และพิธีเปิด“ CHRISTMAS FAIR 2020’’ (วันที่ 24 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการจับสลากรางวัล Lucky Draw (วันที่ 24 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการเดินทางจากลำปางไปสนามบินเชียงใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมงานครอบครัวภราดาประจำปี (วันที่ 25 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการ ให้คำแนะนำนักเรียนห้อง ม.4/1 หลักสูตร MTE ในการออกแบบแผนการตลาด (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 29 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมงานวันครอบครัวครู (วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการขึ้นรถเพื่อไปสวัสดีปีใหม่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการไปสวัสดีปีใหม่ท่านศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หัวกน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน หัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการสวัสดีปีใหม่ มล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ และ อาจารย์แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 14 มกราคม 2564 (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการ ลงนามเอกสารบัญชีเรียกชื่อ ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 63 (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการ ลงนามในใบประกาศนียบัตรสำหรับครูผู้สอนที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านวิชาการด้านการสอนและงานวิจัย (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการให้คำแนะนำพันธุ์ไม้เลื่อยที่จะปลูกซุ้มโค้ง (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมเพื่อติดตามเอกสารงาน HRD มูลนิธิฯ (วันที่ 19 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 20 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 21 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 22 ม.ค. 2564)
- ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาสี (วันที่ 22 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนมกราคม 2564 (วันที่ 23 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมเดินทางและเป็นประธานในการมอบของให้กับน้องๆและกล่าวให้ข้อคิดกับนักเรียนและน้องๆในการทำกิจกรรม "ค่ายอาสาพาสุข" (วันที่ 23 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2563 (ผ่าน Video Conference) (วันที่ 30 ม.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการไปศาลแรงงานภาค 5 เพื่อสืบพยานจำเลย ในคดีระหว่าง นายกฤตภาส เสมอพิทักษ์ (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- 6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนัก ผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตาม นโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียน และแผน ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (บริหารสำนักผู้อำนวยการ)

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep