กำหนดการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ม.1 – ม.3

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์

     6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

     6.6.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

     6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

     6.6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ (D)

     - ศึกษาข้อมูลกำหนดการและรายละเอียดของกิจกรรม 

     - วางแผนการดำเนินงาน

     - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์

     - บันทึกภาพ และวีดีโอกิจกรรมต่างๆ

     - จัดเก็บไฟล์ต้นฉบับให้เป็นระบบ และพร้อมเรียกมาใช้งานได้เสมอ

     - ทำการคัดเลือก ตกแต่งภาพนิ่ง และตัดต่อวีดีโอ

     - ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น website, facebook, tv Signageวางแผน หรือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ

     6.6.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

     6.6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

     6.6.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
- 6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ โครงการช่วยเหลือบุคลากร และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และถ่ายภาพครูใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางเข้าตรวจสถานที่ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ สมาคมผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และการแจกนมโรงเรียนวันแรก (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การแจกนมโรงเรียนวันที่สอง (วันที่ 26 พ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การแจกนมโรงเรียนวันที่สาม (วันที่ 27 พ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การอบรมครูผู้สอน เรื่อง แอปพลิเคชั่นการสอน (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอ การอบรมครูผู้สอน เรื่อง แอปพลิเคชั่นการสอน (วันที่ 2 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การอบรมครูผู้สอน เรื่อง แอปพลิเคชั่นการสอน (วันที่ 4 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การอบรมครูผู้สอน เรื่อง แอปพลิเคชั่นการสอน (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ป.1 - ป.2 (วันที่ 8 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ป.3 - ป.4 (วันที่ 9 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ป.5 - ป.6 (วันที่ 10 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ม.1 – ม.3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ม.4 (วันที่ 12 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ อบรมครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา และศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคาร (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การซ้อมวันเปิดภาคเรียน ระดับปฐมวัย (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ ประชุมกับ ผอ. เรื่องเปิดโรงเรียน โควิด – 19 และมอบเงินช่วยเหลือ ครูนิตยา (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ อบรมโควิด – 19 ให้กับเจ้าหน้าที่นักการ และคณะครู (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การซ้อมเปิดเทอมสถานการณ์โควิด (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอนักเรียน เพื่อทำวีดีโอแนะนำการปฏิบัติตนช่วงเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์โควิด - 19 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอนักเรียน การซ้อมเปิดเทอมสถานการณ์โควิด (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอการจราจรในเส้นทาง รับ – ส่งนักเรียน 6 เส้นทาง (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ ปรับปรุงแก้ไข คู่มือ โควิด - 19 (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเนอสเซอรี่ และอนุบาล 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียนเนอสเซอรี่ (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การประชุมประเมิน/ วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน คณะครูทุกระดับชั้น (วันที่ 27 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ จัดนิทรรศการความรู้ ณ โรงเรียนคนตาบอด ลำปาง (วันที่ 28 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2563)
- วางแผนการถ่ายวีดีโอนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การซ้อมเปิดเทอมสถานการณ์โควิด (วันที่ 30 มิ.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอนักเรียน แนะนำการปฏิบัติตนช่วงเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์โควิด - 19 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียน ชั้นอนุบาล 2-3 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ถ่ายบรรยากาศตอนเช้า และตอนเย็น ระดับปฐมวัย และจุดรับ – ส่งนักเรียน ภายในโรงเรียนทุกระดับชั้น (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพความคืบหน้าการสร้างหลังคาอาคารเซนต์ฟิลิป และการเพิ่มแสงสว่างอาคารเอเทียนกรางซ์ (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพเมนูอาหารนักเรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- ถ่ายบรรยากาศตอนเช้า และตอนเย็น ระดับปฐมวัย (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพความคืบหน้าการสร้างหลังคาอาคารเซนต์ฟิลิป และการเพิ่มแสงสว่างอาคารเอเทียนกรางซ์ (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียน ระดับประถมศึกษา (วันที่ 8 ก.ค. 2563)
- ถ่ายบรรยากาศตอนเช้า และตอนเย็น ระดับประถมศึกษา (วันที่ 9 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 10 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การขนส่งอาหาร (วันที่ 11 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกทางเข้า – ทางออกโรงเรียน (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียน (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ งานวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพภาพความคืบหน้าการสร้างหลังคาอาคารเซนต์ฟิลิป (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ผอ.ประชุม QR code รับ – ส่งนักเรียน (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ผอ.เปิดงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ งานถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (วันที่ 24 ก.ค. 2563)
- ถ่าย Live Webex งานถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (วันที่ 24 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ บริษัท True เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 29 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน (วันที่ 30 ก.ค. 2563)
- จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ส่งตรวจ สมศ.รอบที่ 4 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ต้อนรับ ผอ.มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และทีมงาน (วันที่ 4 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ สวดพระอภิธรรมศพบิดา ม.อำนาจ (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ อบรมการทำอาหารของเจ้าหน้าที่นักการ (วันที่ 8 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การประชุม และเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- ถ่ายวีดีโอนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หุ่นยนต์เจลล้างมือ (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 18 ส.ค. 2563)
- Live Webex ผอ.พูดคุยกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- ถ่ายวีดีโอนักเรียนระดับมัธยม ทำคลิปวันไหว้ครู (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การตรวจวินัยของ นศท.ชั้นปีที่ 1 (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพพิธีงานศพ คุณพ่อของ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา (วันที่ 26 ส.ค. 2563)
- ซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู และประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 (วันที่ 26 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพพิธีงานศพ คุณพ่อของ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ คัด และตกแต่งภาพ พิธีต้อนรับรัฐมนตรี อว. (วันที่ 29 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ และวีดีโอพิธีงานศพ คุณพ่อของ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา (วันที่ 29 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพพิธีงานศพ คุณพ่อของ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา (วันที่ 30 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ บรรยากาศการสอบ ระดับ ม.ต้น (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ บรรยากาศการสอบ ระดับประถมศึกษา (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ บรรยากาศการสอบ ระดับ ม.ปลาย (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ บรรยากาศการสอบ ระดับประถมศึกษา (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ สวดอภิธรรมศพ คุณแม่ของ ม.สุรินทร์ (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.1 และ ม.3 (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ โรงเรียนวางพวงหรีด งานศพแม่ มิสดารณี (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- ทดสอบระบบ Live Webex ให้ความรู้กฎหมายนักเรียนมัธยม (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- เซตระบบ Zoom และถ่ายภาพ ติว O-Net ป.6 (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ ติว O - Net ม.3 และ ม.6 (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ สวดอภิธรรมศพ คุณแม่ของ มิสดารณี (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 3 คาบ (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอเจลล้างมือหุ่นยนต์นักเรียน อาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 3 คาบ (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอเจลล้างมือหุ่นยนต์นักเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพการประชุมคณะกรรมการ SWIS ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 1 คาบ (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 2 คาบ (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ ประชุมการทำประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 1 คาบ (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ ม.สวนดุสิต หัวหิน แนะแนวการศึกษาน้อง ๆ (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 1 คาบ (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพเด็กนักเรียน เพื่อนำมาใช้ทำแบนเนอร์รับนักเรียน (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพการซ่อมถนนหน้าพระแม่ และการขนย้ายเสาหลังคา (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ และวีดีโอ การเรียนการสอนโรบอท (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพการซ้อมการอบรมนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือชั้น ป.6 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การขนย้ายเสาหลังคา (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ อบรมนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือชั้น ป.6 (วันที่ 26 ก.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ และวีดีโอ ค่ายภาวะผู้นำ นักเรียนชั้น ม.5 (วันที่ 3 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอขึ้นโครงหลังคากรีนโดม (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพและถ่ายวิดิโอ ประชาสัมพันธ์งานพยาบาล (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- ตัดต่อวิดิโอประชาสัมพันธ์งานพยาบาล (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ผอ. ประชุม VDO Conference (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ และถ่ายภาพ ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพการเรียนการสอนดนตรี และพลศึกษา (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ อุทยานการเรียนรู้ ปฐมวัย (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ โครงการนักเรียนมอบเสื้อกันหนาว (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ โครงการนักเรียนมอบของขวัญ (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ค่าย Robot นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 24 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ การประมูลรถตู้โรงเรียน (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ สวดอภิธรรมศพบิดา ม.พงศธร คำกอนแก้ว (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ พิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ เยี่ยมศูนย์เด็กเล็กบ้านหัวเสือ และบ้านดอนไฟ (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ เยี่ยมศูนย์เด็กเล็กบ้านเสด็จ และบ้านปงยางคก (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- ถ่ายวีดีโอ การเต้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ของงานพยาบาล (วันที่ 11 พ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ การมอบรางวัลนักเรียน ระดับปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพ อบรมการทำสื่อ คุณครูปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กล้อง Action Camera ” (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีคุณครู (วันที่ 16 ธ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพ และ Update ภาพกิจกรรมขั้นตอนการผลิต เบเกอรี่ และแพ็คเกจขาย (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ และ Update ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดระดับปฐมวัย (วันที่ 7 ม.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การประเมินนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย (วันที่ 10 ม.ค. 2564)
- ถ่ายภาพการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน, รับมอบตัวนักเรียน และคุณครูปฐมวัย ตกแต่ง ทาสี อุปกรณ์การเรียน (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ และ Update บรรยากาศช่วงเช้า เปิดเรียนวันแรก (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ และ Update อัลบั้มภาพการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- ถ่ายวีดีโอ เบื้องหลังการทำคลิปการสอนระดับปฐมวัย และการเรียน การสอนออนไลน์ระดับประถมศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2564 (วันที่ 23 เม.ย. 2564)
- ถ่ายวีดีโอ เบื้องหลังการเรียน การสอนออนไลน์ ของฝ่ายวิชาการ และงานพยาบาล วันที่ 26 เมษายน 2564 (วันที่ 26 เม.ย. 2564)
- ถ่ายวีดีโอ สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ปกครองกับการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 เมษายน 2564 (วันที่ 27 เม.ย. 2564)
- 6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ให้บริการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep