กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

จัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-15.30

จัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

 ห้องสมุด "ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี"
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม
6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานิจกรรม
6.2.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน
6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน 
6.2.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
- 6.2 งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- จัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- จัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมแนะนำห้องสมุด (วันที่ 30 ก.ค. 2563)
- 6.2 งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep