กำหนดการ

วันที่ 16 เมษายน 2564

การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่2

สถานที่ ()

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ฝ่ายประสานงานทั่วไป
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 

4.1.1 บริหารจัดการโครงการพิเศษ CEP ให้ครบวงจร PDCA

4.1.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตรโครงการพิเศษ CEP ให้มีคุณภาพ

4.1.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน/syllabus ของโครงการพิเศษ CEP ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4.1.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

-การจัดการเรียนการสอน

-การนิเทศการสอน

-จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับสากล (Cambridge: YLE) และ KET สำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษ CEP

4.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานโครงการพิเศษ ให้มีคุณภาพ

-กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนในโครงการพิเศษ CEP ภายในและภายนอกจังหวัด ภาคเรียนที่ 1 และ2

-กิจกรรม Crossword Competition เพื่อหานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับภาค

-กิจกรรม Building global friendship through video conferencing

-ระบบการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Rosetta Stone

4.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรโครงการพิเศษ CEP ให้ได้รับการพัฒนา

4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1 (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่2 (วันที่ 16 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEPโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ CEP


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep