กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเปิดห้องเรียนตหลักสตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และ พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW พร้อมส่งมอบสื่อการเรียนการสอน

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.4/1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-10.10

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า อัสสัมชัญลำปาง  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน อัสสัมชัญลำปาง  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.4/1 รับฟังกำหนดการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี อาคารสุวรรณสมโภช

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด)
10.10-10.15

แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าห้องเรียน ม.4/1 ชั้น 4 อาคารสุวรรณสมโภช

 
10.15-10.20 มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน  
10.20-10.25 นายกสมาคมศิษย์เก่ามอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW พร้อมส่งมอบสื่อการเรียน การสอน (Smart TV ) ให้กับภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
10.25-10.30 ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ประธานในพิธีติดป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW และตัดริบบิ้นเปิดห้องเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM)  
10.30-10.40

แขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมห้องเรียน และรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจขนาดย่อมจากตัวแทน นักเรียนชั้น ม.4/1

 
10.40-11.00 ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและปิดพิธี  
11.00-11.00 เสร็จพิธี  
11.00-12.00

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4/1 หลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม.6/4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณที่ผ่านหลักสูตรวิชาการจัดการ ธุรกิจสมัยใหม่

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 102 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (วันที่ 2 มิ.ย. 2563)
- การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (วันที่ 4 มิ.ย. 2563)
- การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme Based Learning (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme Based Learning (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- วางแผนกิจกรรม STEM ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ส.ค. 2563)
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- กิจกรรมเปิดห้องเรียนตหลักสตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และ พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW พร้อมส่งมอบสื่อการเรียนการสอน (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการให้คำแนะนำ นักเรียนห้องเรียน ม.4/1 ในการออกแบบแผนการตลาด (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมการอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex ให้กับนักเรียนห้องเรียนศิลป์-ธุรกิจ (MTE) (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมการอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex ให้กับนักเรียนห้องเรียนศิลป์-ธุรกิจ (MTE) วันที่ 23 ก.พ. 2564 (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมบรรยายพิเศษให้แก่ นักเรียนหลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (วันที่ 1 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตรและการสอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  • Keep