กำหนดการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ม.6

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.00 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ม.6  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)

6.3.1 ศึกษาข้อมูล จัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.3.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน (Smart Card)

6.3.3 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน (Smart Card)

-   จัดเตรียมข้อมูลนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น เลขประจำตัว นักเรียนใหม่ ชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4

-  ประสานงานกับงานจัดซื้อเพื่อตรวจสอบราคาการจัดทำบัตรกับร้านค้า

-  ประสานงานร้านค้าที่ได้รับทำบัตรให้กับทางโรงเรียน โดยให้ข้อมูลนักเรียนของนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 เพื่อทำการถ่ายรูป และจัดทำบัตรให้นักเรียน

-  ได้รับบัตร Smart Card จากร้านค้าแล้ว นำส่งให้กับนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4

-  ดำเนินการขอเบิกเงินค่าจัดพิมพ์ให้กับร้านค้าตามจำนวนที่ส่งพิมพ์

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.3.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)
- 6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card) (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.4 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.5 ระดับชั้น ห้องเรียน CEP (วันที่ 14 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.2 ป.6 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ม.3 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.3/1 ม.4 ม.5 ม.6 (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.2 (วันที่ 30 ก.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น อ.3 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.2 (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.3 (วันที่ 4 ส.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.6 (วันที่ 6 ส.ค. 2563)
- รับบัตรประจำตัวนักเรียน บันทึกรหัสบัตรประจำตัวนักเรียนลงในระบบงานจำหน่ายสิินค้า โรงเรียน และแจกให้นักเรียนพร้อมรูปถ่าย นักเรียน ชั้น อ.1 (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.2 (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- รับบัตรประจำตัวนักเรียน บันทึกรหัสบัตรประจำตัวนักเรียนลงในระบบงานจำหน่ายสิินค้า โรงเรียน และแจกให้นักเรียนพร้อมรูปถ่าย นักเรียน ชั้น ป.1 (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.4 (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ม.6 (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ บันทึกสแกนรหัสบัตร แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.4 (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card) (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep