กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วกิจกรรม "ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์"

สถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.30-10.00

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
10.00-10.30

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระชนนีพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน"

 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
10.30-12.00

ฐานกิจกรรม DIY สนุกและเรียนรู้ งานประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
ฐานกิจกรรม คหกรรม ท่องโลกบรรพการ คืนชีวิตสัตว์โลกล้านปี
ฐานกิจกรรม วิถีชีวิต รู้จัก ขนาด รูปร่าง การกิน การเดิน ของไดโนเสาร์

 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
13.00-14.45

ฐานกิจกรรมซากดึกดำบรรพ์ เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ ฐานกิจกรรม ธรณีพิบัติภัย ผู้อยู่รอด ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร

 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
13.45-15.00

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
15.00-15.30

กิจกรรม Sciene Show การแสดงโครงงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ คืนชีพไดโนเสาร์ และปิดกิจกรรม

 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Tech
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- นิเทศการสอน โครงการพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วกิจกรรม "ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์" (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการโครงพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 18 พ.ย. 2563)
- นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 พ.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ Smart Tech


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep