กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

กิจกรรมมอบสื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.45-08.00

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประธานในพิธี  คณะผู้ร่วมบริหารนายกสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน อัสสัมชัญลำปาง ประธานผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องรับรองศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี อาคารสุวรรณสมโภช

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด)
08.00-08.05

ประธานในพิธี  เข้าสู่บริเวณจัดกิจกรรม (เวทีใต้อาคารสุวรรณสมโภช)

 อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช)
08.05-08.15

มิสกัลยาลักษณ์  สุผาครอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

 อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช)
08.15-08.30

ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบ  Username และ Password เพื่อการเข้าใช้งาน software Rosetta Stone ให้กับนักเรียนตัวแทน ระดับ ป.1 ถึง ม.6 ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบ สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนตัวแทนห้องเรียน Smart TECH  ระดับ ป.1 ถึง ม.3

 อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช)
08.30-08.40

ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

 อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช)
08.40--

ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562

 อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECHให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

6.1.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.2 กำหนดขอบข่ายงาน/กำหนดเป้าหมาย

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียน

6.1.4 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด             

- คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายแต่ละงาน             

- กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรตามงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECH

 - ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของโครงการพิเศษ Smart TECHเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECH

 6.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของงาน 

6.1.7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารจัดการงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECHให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
- 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECHให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- กิจกรรมมอบสื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECHให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ Smart Tech


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep