กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน และบุคลากร ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.30-11.30 ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน และบุคลากร ปีการศึกษา 2563  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร

6.4.1 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.4.2 จัดทำปฏิทินดำเนินงานจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร

6.4.3 ดำเนินการประสานจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร

-ประสานงานจัดซื้อโรงเรียน เพื่อจัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

-  จัดเตรียมรายชื่อนักเรียน และบุคลากร  ส่งให้กับบริษัทประกันเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน

- นำบัตรจากบริษัทประกันอุบัติเหตุที่จัดพิมพ์แจกให้กับนักเรียน และบุคลากร เพื่อไปใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลกำหนด โดยไม่ต้องชำระเงิน

- ส่งเอกสารเครม ให้บริษัทเบิกคืนให้นักเรียน กรณีที่จ่ายเงินสดให้ โรงพยาบาล

6.4.4 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.4.5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.4.6 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร
- 6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน และบุคลากร ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- แจกบัตรรับรองประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ขออนุมััติเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน และบุคลากร ให้บริษัทประกัน ตามรายชื่อนักเรียน วันที่ 20 เมษายน - 30 กรกฏาคม 2563 (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- 6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร (วันที่ 30 พ.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep